True Words (眞言)

Please note: this is just a jumbled brain dump of materials related to various mantras and dharanis

…………………………..

Gwanseeum’s Mantra for Extirpating Karmic Hindrances
(觀世音菩薩滅業障眞言)

唵    阿    嚕    勒    繼    娑    婆    訶
om   a     ro  reuk gye   sa     ba   ha

Jijang Bodhisattva’s Mantra for Eliminating Fixed Karma
(地藏菩薩滅定業眞言)

(alternative name: 地藏菩薩 法身印眞言 Jijang Bosal’s Dharma Body Seal Mantra)
唵    缽囉    末鄰    陀寧    娑婆訶。
om  ba-ra  ma-ni  da-ni    sa-ba-ha
Sanskrit: ॐ प्रमर्दने स्वाहा – oṃ pramardani svāhā
옴 바라 마니 다니 사바하
om bara mani dani sabaha
see here for sanskrit + hangul: https://m.blog.naver.com/mahavatar/60061980132
https://m.blog.naver.com/mahavatar/60061980132

won seong chwi jinon (願成就眞言) (desire accomplish mantra)
Mantra of the Realization of Great Aspirations
唵 阿暮伽 薩婆怛囉 傞陀耶 始廢 吽
om a mo ga sal ba dal ra sa da ya si pye hum
om a-mot-ka sal-ba-da-ra sa-da-ya shi-bye-hum
옴 아모카 살바다라 사다야 시베 훔
nice video of korean nun: https://www.youtube.com/watch?v=SvKi_3CMlGs
same, but different: https://www.youtube.com/watch?v=IhgV_4Q_g4Q

bul-sol so-jae gil-sang da-ra-ni (佛說消災吉祥 陀羅尼)
(Dharani Expounded by the Buddha to
Avert Disasters and Bring Good Fortune)
曩谟三满哆。母驮喃。阿钵啰底。
贺多舍。娑曩喃。怛侄他。
唵。佉佉。佉呬。佉呬。吽吽。入嚩啰。
入嚩啰。钵啰入嚩啰。钵啰入嚩啰。
底瑟姹。底瑟姹。瑟致哩。瑟致哩。娑癹吒。娑癹吒。
扇底迦。室哩曳。娑嚩诃
na-mu sa-man-da mot-ta-nam a-ba-ra-ji
ha-da-sa sa-na-nam da-nya-ta
om ka-ka ka-hye ka-hye hum-hum a-ba-ra
a-ba-ra ba-ra-a-ba-ra ba-ra-a-ba-ra
ji-tta ji-tta ji-ri ji-ri ppa-da ppa-da
son-ji-ga shi-ri-e sa-ba-ha
Sanskrit (from: https://hoavouu.com/images/file/wFN9S2Ax0QgQAB9S/mat-tong-thich-linh-quang.pdf):
namaḥ samanta-buddhānām aprati (homage to all buddhas
hata-śāsanānāṃ tadyathā
oṃ kha kha khā hi khā hi hūṃ hūṃ jvala
jvala prajvala prajvala
tiṣṭhā tiṣṭhā ṣṭri ṣṭri sphaṭa sphaṭa
śāntika śrīye svāhā
Sanskrit:
samānta = equal
buddhānām = genetive plural of buddhā (https://sanskrit.inria.fr/cgi-bin/SKT/sktdeclin.cgi?q=buddhaa)
aprati = “without opponents”, unequalled
śāsana = teaching, practice, philosophy, “religion”
śāsanānāṃ = ??? genetive plural of śāsana

Chinese (from the same Vietnamese book as above):
曩謨三滿哆。母馱喃。阿鉢囉底。
賀多舍。娑曩喃。怛姪他。
唵。佉佉。佉呬。佉呬。吽吽。入縛囉。
入縛囉。鉢囉入縛囉。鉢囉入縛囉。
底瑟姹。底瑟姹。瑟致哩。瑟致哩。
娑癹吒。娑癹吒。扇底迦。室哩曳。娑縛訶。

my own corrected (de-simplified) chinese:
曩謨三滿哆。母馱喃。阿鉢囉底。
曩謨三滿哆。母馱喃。阿缽囉底。
賀多舍。娑曩喃。怛姪他。
賀多舍。娑曩喃。怛侄他。
唵。佉佉。佉呬。佉呬。吽吽。入縛囉。
唵。佉佉。佉呬。佉呬。吽吽。入嚩囉。
入縛囉。鉢囉入縛囉。鉢囉入縛囉。
入嚩囉。缽囉入嚩囉。缽囉入嚩囉。
底瑟姹。底瑟姹。瑟致哩。瑟致哩。
底瑟姹。底瑟姹。瑟緻哩。瑟緻哩。
娑癹吒。娑癹吒。扇底迦。室哩曳。娑縛訶。
娑癹吒。娑癹吒。扇底迦。室哩曳。娑嚩訶
DIFFERENCES:
Vietnamese uses 縛 instead of 嚩
Vietnamese uses 致 instead of 緻

A different romanization of the sanskrit:
Namah samanta buddhanam aprati
hataśa sananam tadyatha
om kha kha khahi khahi hum hum jvala
jvala prajvala prajvala
tishtha tishtha shthiri shthiri sphuta sphuta
śantika śriye svaha

Using “Harvard-Kyoto” transliteration:
namaH samanta buddhAnAM
apratihata zAsanAnAM
tadyathA OM kha kha
khAhi khAhi hUM hUM
jvala jvala prajvala prajvala
tiSTha tiSTha STri STri
sphuT sphuT
zAntika SrIye svAhA!

Japanese (SHO SAI MYO KICHIJO DARANI: 消災妙吉祥神呪)
No mo san man da moto nan
ohara chi koto sha sono nan
to ji to en gya gya gya ki gya ki un nun
shifu ra shifu ra hara shifu ra hara shifu ra
chishu sa chishu sa shushi ri shushi ri
soha ja soha ja sen chi gya shiri e somo ko

D.T. Suzuki’s translation:
Adoration to all the Buddhas! Adoration to the Teaching that knows no obstructions!
Thus: Om! Khya khya khyahi khyahi (speak, speak)!
Hum hum!
Jvala jvala prajvala prajvala (blaze, blaze)!
Tistha tistha (up, up)!
Stri Stri (?)!
Sphata (burst, burst)!
One who is quiescent!
To the glorious one, hail!

Vietnamese (śāntika-śrīya dhāraṇī):
Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. Á bát ra để,
hạ đa xá ta nẳng nẩm. Ðát điệt tha.
Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra,
nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra,
để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra,
phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha.

Translation (from: karen maezen miller):
https://karenmaezenmiller.com/tag/sho-sai-myo-kichijo-dharani/
Veneration to all Buddhas!
The incomparable Buddha-power that banishes suffering.
Om! The Buddha of reality, wisdom, Nirvana!
Light! Light! Great light! Great light!
With no categories, this mysterious power
Saves all beings; suffering goes, happiness comes!

More helpful (but very “free”) version of the above translation
(from: https://www.ysdharma.org/zen-practice/saturday-sutras-1219/)
ShoSaiMyo Kichijo Dahrani
(The Dharani of Good Fortune That Averts Calamities)

No Mo San Man Da Moto Nan
(Veneration to all Buddhas!)

Oha Ra Chi Koto Sha Sono Nan
(The incomparable Buddha-power that banishes suffering)

To Ji To En Gya Gya Gya Ki Gya Ki Un Nun
(Om! The Buddha of reality, wisdom, Nirvana!)

Shifu Ra Shifu Ra Hara Shifu Ra Hara Shifu Ra
(Light! Light! Great light! Great light!)

Chishu Sa Chishu Sa Shushi Ri Shushi Ri
(With no categories, this mysterious power)

Soha Ja Soha Ja Sen Chi Gya Shiri Ei Somo Ko
(Saves all beings; suffering goes, happiness comes, Svaha!)
(repeat three times)

Another helpful (and probably much more literal) translation:
Θ Sho-sai-myo Kichijo Darani
消災妙吉祥神呪
[The]-Extinguishing-[of]-Disasters-[with]-Wonderful-Luck-[of]-Good-fortuneGoddess-(Lakśmī)-Devotion (Dharanī), or Dharanī for Removing Disasters,
and: Jvāla Mahāugra Dhāranī
[The] Blazing Great-Reversing-[of]-Terrible-[Events] Dhāranī
Θ No-mo san-man-da moto-nan,
namo samanta, natanam,
Adoration [to the] all-pervasive, Guru [Lakśmī],
oha-ra-chi-koto-sha,
apratihatāsya,
[To the] overcoming-misfortune-one,
sono nan Θ to ji to,
sananam tadyathā
winning [in the manner] thus:
en, gya gya, gya ki gya ki,
Om, Khyā khyā, khyāhi khyāhi,
Om [Verily so] declare [it], proclaim [it], declare-forth, proclaim-forth,
un nun, shihu-ra shihu-ra, hara-shihu-ra hara-shihu-ra,
Hum hum jvāla jvāla prajvāla prajvāla,
Hum-[yes]! Hum-[yes]! blaze, blaze, blaze-forth, blaze-forth,
chishu-sa chishu-sa, • chi-shu-ri chi-shu-ri, sowa-ja sowa-ja,
tisthā tisthā stri stri sphata sphata,
stand-firm, stand-firm, spread, scatter-[like stars], expand, burst,
• sen-chi-gya, shiri-ei, so-mo-ko.
kśāntika śriye svāhā.
[To the] forbearant, radiant one[s], Hail!

TIBETAN (https://tibetantranslations.com/2019/06/06/the-dharani-of-the-blazing-ushnisha/)
།ན་མཿ ས་མནྟ་བུདྡྷ་ནཱཾ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ནཱ་ནཱཾ། ཨོཾ་ཁ་ཁ། ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། པྲ་ཛྭ་ལ་པྲ་ཛྭ་ལ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། ཕཊ་ཕཊ། སརྦ་དུ་ར་ནི་མི་དྷི་དུ་སྭཱཧཱ། ཤིནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ།
NAMAḤ SAMANTA BUDDHANĀṂ/ APRATIHATA ŚĀSANĀNĀṂ/ OṂ KHA KHA/ KHĀHI KHĀHI/ HŪṂ HŪṂ/ JVALA JVALA/ PRAJVALA PRAJVALA/ TIṢṬHA TIṢṬHA/ PHAṬ PHAṬ/ SARVA DURANI MIDHIDU SVĀHĀ/ ŚANTIṂ KURU SVĀHĀ
སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་སྔགས་འདི་ནི།
This Mantra of a thousand Buddhas,

།གཙུག་ཏོར་འབར་བ་ཞེས་གྲགས་ཏེ།
Is renowned as the ‘Blazing Uṣṇīṣa’;

།ལས་རྣམས་གང་དག་སྟོང་ཕྲག་དང༌།
And it accomplishes any endeavors, whether they number a thousand,

།བརྒྱད་ཅུ་དང་ནི་དགུ་ཕྲག་ལྔ།
Eighty or forty-five,

།རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ལས་རྣམས་དང༌།
The manifold variety of activities that may be undertaken;

།བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྲགས་ཐམས་ཅད་བྱེད།
And all good fortune, glory and renown.

།རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན།
Bad dreams and evil omens shall,

།ལན་གཅིག་བཟླས་པས་སེལ་བར་བྱེད།
With one recitation, be cleared away.

།བགེགས་རྣམས་མ་ལུས་རབ་ཏུ་འཇིག
Obstructive forces will be utterly destroyed, with none remaining;

།ཚེ་དང་བསོད་ནམས་འཕེལ་བར་འགྱུར།
And longevity and merit will increase.

།གཙུག་ཏོར་འབར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།
THE DHĀRAṆĪ OF THE BLAZING UṢNĪṢA IS COMPLETE.

Misfortune-Dispelling and Blessings Mantra 消災吉祥神咒
Chung Tai Zen Center of Sunnyvale: https://sunnyvale.ctzen.org/wiki/misfortune-dispelling-and-blessings-mantra/
Misfortune is derived from the mind and is extinguished by the mind. All so called misfortunes are sufferings from retribution caused by past negative karmas.
When karmic obstacles are cleared, the mind is relieved and realizes blessings.
To uphold this mantra, one should abide by Three Contemplations in One Mind. Contemplate emptiness (the empty nature of everything in the world) to expel misfortune; contemplate provisional existence to realize blessings. The former two contemplations are from one thought: expel misfortune and blessings will be realized. They are provisionally existent in the Dharma realms. This is Middle Way contemplation.
When one is deluded, blessings may be perceived as misfortune. When one is enlightened, misfortune may be perceived as blessings. The Tiantai Fourfold Teachings and Six Identities of the Buddha are applicable, and if you contemplate these teachings, you are on the way.

bo-gwol jin-on (補闕眞言)
Mantra for repairing omissions
om ho-ro ho-ro sa-ya mot-kye sa-ba-ha
唵  都嚕都嚕  渣牙木卡嘿  莎哈
pinyin: om dūlū dūlū zhā yá mù kǎ hēi suōhā

bo ho-hyang jin-on (普回向眞言)
Mantra of universal dedication
唵 娑摩囉 娑摩囉 彌摩曩 薩哈囉摩訶 咱哈囉吽
[om sa-ma-ra sa-ma-ra mi-ma-ra sal-hap-ra-ma-ha
唵、娑摩囉、娑摩囉、弭摩曩、娑囉摩 訶、左乞囉縛、吽
om sam-ma-ra sam-ma-ra mi-ma-ra
ja-ra-ma ja-go-ra ba-ra-hum
唵 wèng 娑摩囉娑 suō mó là 娑摩囉 suō mó là 彌摩曩 mí mó náng
薩哈囉摩訶 sà hā là mó hē 咱哈囉吽 zá hā là hōng。

Om samara samara mimana saramaha jageoraba hum
唵 娑摩囉 娑摩囉 弭摩曩、娑囉摩訶、左乞囉縛、吽
om samara samara mimana saramaha jwa geol ra bak hum

옴 삼마라 삼마라 미만나 사라 마하 자거라 바 훔
om samara samara mimana sa-man ma-ha ja-geo-ra ba hum

The dust of all the lands can be reckoned by the mind;
The water of the great oceans can be entirely swallowed;
Emptiness can be measured and the winds can be tied up;
But it is impossible to completely proclaim the virtues and merits of
the Buddha.

剎塵心念可數知
찰진심념가수지
chal jin shim-yeom ga su ji
land dust thought able count know
大海中水可飮盡
대해중수가음진
dae hae jung su ga eum jin
great ocean center water able drink use-up
虛空可量風可繫
허공가량풍가계
heo-gong ga yang pung ga gye
sky able measure wind able bind
無能盡說佛功德
무능진설불공덕
mu-neung jin-seol bul gong-deok
powerless explain buddha’s virtue-merit

虛空可量風可繫(허공가량풍가계)
無能盡說佛功德(무능진설불공덕)

Cundi’s Mantra 准提眞言
namaḥ saptānām samyaksambuddha koṭīnām tadyathā oṃ cale cule cundī svāhā BHRŪṂ
南無。颯多喃。三藐三菩陀。俱胝喃。怛姪他。唵。折隸。主隸。準提。娑婆訶。
“namaḥ saptānāṃ samyak-saṃbuddha-koṭīnāṃ tad-yathā oṃ cale-cule cundi svāhā bhrūm”
南無 颯哆喃 三藐三菩陀 俱胝喃 怛侄他
唵 折隸 主隸 準提 娑婆訶 部林
(Korean:
namu sadanam samyaksammotda guchinam danyata
om jare jure junje sabaha burim)

Mantra Purifying the Dharma-Realm 淨法界眞言
唵灠 oṁ, naṃ
Mantra for Protecting the Body 護身眞言
唵齒嚂 oṁ, chirim
Mantra Expressing the Subtle Mystery of the Fundamental Mind of Gwanseeum, the Magnificently Bright Six-Syllable King of Mantras 觀世音菩薩 本心微妙 六字大明王眞言
唵 麽抳 鉢訥銘 吽 oṁ maṇi padme huṁ

repentance mantra 懺悔眞言
唵 薩婆 菩陀 菩提 薩埵耶 娑婆訶
om salba motcha moji sadaya sabaha

Incense Offering Mantra 獻香眞言
唵 婆 阿 羅 度 碑 耶 吽
om ba a ra to bi ya hum

Two Mantras for Shattering Hell
First mantra (from evening bell chant):
pa ji ok jin on (破地獄真言)
(Literal translation of title: break earth prison true words)
Actual mantra in Hanja:
唵 伽囉帝耶娑婆訶
Americanized transliteration of Korean pronunciation of om ga-ra ji-ya sa-ba-ha

Second mantra (from morning bell chant):
Same title
Actual mantra in Hanzi:
nǎng mó ā sè zhà shǐ dǐ nán
曩 谟 阿 瑟 咤 始 底 南

sān miǎo sān mò tuó jù zhī nán
三 藐 三 没 驮 俱 胝 喃

òng zhī nán nǎng wā pó xì dì li dì li hōng
唵 枳 南 曩 哇 婆 细 地 哩 地 哩 吽

The Americanized transliteration of the Korean pronunciation goes like this:
na-mu a-tta shi-ji-nam
sam-myak sam-mot-ta gu-chi-nam
om a-ja-na ba-ba ji-ri ji-ri hum

Note that part of the third line above (a-ja-na ba-ba) does not match up very well with the pinyin for that part, which is zhī nán nǎng wā pó xì

Probably the best Chinese youtube video of the Great Dharani

Medicine Buddha mantra:
(https://hoavouu.com/images/file/wFN9S2Ax0QgQAB9S/mat-tong-thich-linh-quang.pdf)
南謨薄伽伐帝。鞞殺社。窶嚕薛琉璃。鉢喇婆。
喝囉闍也。怛他揭多也。阿囉喝帝。三藐三勃陀耶。怛
姪他。唵。鞞殺逝。鞞殺逝。鞞殺社。三沒揭帝莎訶。

From Namu Amita Bul Chanting:
na-mu so-bang dae-gyo-ju
南無西方大教主
na-mu = 南無
so-bang = 西方 = Western (pure land)
dae-gyo-ju = 大教主 = great teacher
南無西方大教主 = we pay homage to the great teacher of the western land

mu-ryang su yo-rae bul
mu-ryang = 無量 = immeasurable
su = 壽 = long life
yo-rae bul = 如來佛 = Tathagatha Buddha
無量壽如來佛 = Amitayus (Buddha of Infinite Life)

Leave a Reply

Your email address will not be published.