“The Buddha Speaks the Sutra of the Auspicious Dharani of Blazing Light Awesome Virtue for Quelling Disasters”

Here is the original Chinese for the Sutra that contains the “Dhāraṇī Spoken by the Buddha to Avert Disasters and Bring Good Fortune” aka 佛說 消災 吉祥 陀羅尼, aka bulseol sojae gilsang darani.

https://tripitaka.cbeta.org/mobile/index.php?index=J19nB044_001

佛說消災吉祥陀羅尼經

唐時進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

爾時釋迦牟尼佛。在淨居天宮。告諸宿曜。遊空天眾。九執大天。及二十八宿。十二宮神。一切聖眾。我今說過去娑羅王。如來所說熾盛光大威德陀羅尼。除災難法。若有國王。及諸大臣所居之處。及諸國界。或被五星陵逼羅睺彗孛妖星。照臨所屬本命宮宿及諸星位。或臨帝座。於國於家及分野處。陵逼之時。或退或入。作諸障難者。但於清淨處。置立道場。念此陀羅尼。一百八遍或一千遍。若一日二日三日乃至七日。依法修飭壇場。至心受持讀誦。一切災難。悉皆消滅。不能為害。若太白火星。入於南斗。於國於家。及分野處。作諸障難者。於一忿怒像前。畫彼設睹嚕形。厲聲念此陀羅尼加持。其災即除。移於不順王命。悖逆人身上受者。即說陀羅尼曰。

曩謨三滿哆(一)沒馱喃(上聲)(二)阿缽囉(二合)底(于逸切)(三)賀哆舍(四)娑(上聲)娜喃(上聲)(五)恒姪他(六)唵(引)(七)佉佉(八)佉呬(上聲)佉呬(九)吽吽(短呼)(十)入嚩(二合)囉(十一)入嚩囉(十二)缽囉(二合)入嚩(二合)攞(十三)缽囉入嚩攞(十四)底瑟奼(二合)(十五)底瑟奼(二合)(十六)瑟致(二合)哩(十七)瑟致(二合)哩(十八)薩普(二合)吒(十九)薩普(二合)吒(二十)扇底迦(二十一)室哩(二合)曳(二十二)娑嚩(二合)賀(二十三)

爾時如來。告諸四眾。此陀羅尼。一切如來同共宣說。若有苾芻苾芻尼。族姓男族姓女受持讀誦此陀羅尼者。能成就八萬種吉祥事。能除滅八萬種不吉祥事。若有國王大臣。及諸眷屬。一切庶民。或被五星羅睺計都彗孛妖怪惡星陵逼帝座。於國於家。及分野處。所屬宮宿。災難競起。或鎮星侵陵。或進或退。及宿世怨家。欲相謀害。諸惡橫事。口舌厭禱咒詛。以為災難者。令諸眾生。依法受持。一切災難。悉皆消滅。不能為害。變災為福。皆得吉祥。我今說此陀羅尼。不可思議功德。無比祕密。受持勿妄宣傳。爾時如來。告諸四眾。若有國界不安。災難並起。請清淨眾。如法建立道場。安置佛像。結界護持。香華燈燭。隨分供養。令諸有情。獲福無量。其災即除。爾時如來說是陀羅尼經已。時曼殊室利菩薩摩訶薩。及諸聲聞四眾。遊空大天。及諸星辰。一切聖眾。咸依佛敕。頂禮奉持。各還本宮。及天龍八部一切大眾。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

佛說消災吉祥陀羅尼經(終)

Leave a Reply

Your email address will not be published.